800.544.2787 | Contact Us

Want more info on Academy of Art University?

School of Industrial Design

Yi-Ling Hsieh

Yenchih (Sha) Yao

Shaoang Chen

Phuong Huynh

Manuel Pelaze

Loris Williams

Chung Yu Chen

Xiao Yu

Steven Wang

Frank Kelly

Soo Young Moon

Simeng Zeng

Sanghoon Kim

Sami Saadeh

Luke Matthews

Jarron Lisle

Hyehyun-Roh

Chris David

Wen-Shuo Chang

Birgitta Salim

Aric Amon

A Mendoza

Alex Farrow

Aaron Gould

Steven Wang

Lester Traje

Jeff Demartini

Hunter Nordhauser

Fengyu Wi

Enju Ro

Charles Bates

Brandom Heiman

Boyeon Park & Paul Patrick

Paul Andam